EK?P L?DER?M?Z ONUR AK?AY
   
 

Onur Ak?ay; ?leri ve Güvenli Sürü? Teknikleri Uzman?, Direksiyon Akademisi Ekip Lideri, Editör, Televizyon Programc?s?.

E?itmenlik kariyerine 1999 y?l?nda ileri ve güvenli sürü? teknikleri ile ba?lad?. Almanya, Fransa, ?spanya ve ?talya'da, d?nyan?n ?nde gelen kurumlar?nda "e?iticinin e?itimi" program?n? ba?ar?yla tamamlad?.
best replica watches
E?itmenlik sertifikalar?yla kurumsal ve bireysel olarak 80 binin üzerinde ki?iye trafik, güvenli sürü? teknikleri ve ileri sürücülük teknikleri e?itim ve semineri veren Akçay, 2005 y?l?ndan bu yana Direksiyon Akademisi ekip liderli?ini üstlendi.

"Sürücü De?erlendirme ve Analiz" ve "Sürü? Psikolojisi" alanlar?nda da uzmanl??? bulunan Onur Ak?ay, 2008 y?l?nda " VIP Makam - ?zel ?of?rl?k " e?itimini T?rkiye'ye getirmi?tir. Orijinal içeri?i Fransa'dan al?nan bu e?itimi uygulama yeterlili?i bulunan Türkiye'deki tek e?itmen olma unvan?n? ta??maktad?r.

Kat?ld??? birçok yar??ma ve organizasyonda "en pratik e?itmen", "en h?zl? e?itmen" belgeleri kazanm?? olan Onur Ak?ay, NTV Otomobil Editörü, EVO Dergisi Test Editörü ve dünyaca ünlü F1 Racing Dergisi'nde Otomobil Editörü görevlerini üstlendi. Halen Direksiyon Akademisi Ekip Lideri olarak görev yapan Akçay ayn? zamanda birçok televizyon kanal?na otomobil ve sürü? güvenli?i konular?nda editörlük deste?i veriyor. 
   
 
D?REKS?YON AKADEM?S?
 


2005 y?l?ndan bu yana önemli e?itimlere imza atarak yerli veya yabanc? birçok firmaya kurumsal hizmetler sunan Direksiyon Akademisi, genç ve ça?da? e?itmen kadrosuyla uluslararas? sürü? e?itimleri standartlar?n? yakalamay? vizyon olarak benimsemi?tir..

Güvenli ve ileri sürü? teknikleri e?itim merkezi Direksiyon Akademisi, e?itmen kadrosunda da oldukça hassas davranmaktad?r. Tamam? yurt d???ndan sertifikasyona sahip e?itmenler, Direksiyon Akademisi e?itimlerinin kalitesi için önemli bir göstergedir.

Can güvenli?inin ön planda tutuldu?u e?itimlerimizde sadece pratik de?il, teorik bilgilerle de adaylar?m?z? güvenilir sürücü olmalar? için destekliyoruz. Tüm e?itimlerimizin "güvenli sürü? teknikleri uzmanlar?" taraf?ndan verildi?ini lütfen unutmay?n.
Coach Outlet


 
     
   
     
   
Blancpain Replica Breitling Replica Hublot Replica Watches IWC Replica Watches Omega Replica