Direksiyon Akademisi

Acaba trafik kazalar?nda her y?l ya?am?n? yitiren 10.000 civar?nda insan?m?z? konu?turabilseydik, bizlere ne gibi ???tler verirlerdi ?

   

Motorlu Ara?lar


Turkey

Referanslar?m?zdan baz? ?rnekler ve g?r??ler yukar?da ve a?a??da s?ralanm??t?r.


T?m e?itim boyunca Direksiyon Akademisi ile ?al?st???m?z icin kendimizi cok sansl? hissettik. Daha ?nce de s?r?? e?itimleri alm?? olmama ra?men, sadece Direksiyon Akademisi'nden ald???m e?itim ile kendimi h?zla geli?tirme f?rsat? buldum. Bu noktada profesyonelli?in fark yaratt?g?n? da g?zlemlemi? oldum. Direksiyon Akademisi misyonunu tam anlam?yla gercekle?tiren nadir kurulu?lardan oldugu icin t?m i?tenli?imle herkese tavsiye ediyorum, edecegim. E?itmenlerime sonsuz te?ekk?rlerimle best replica watches

G?l?ah Feride Kartal
Nycomed T?rkiye

?al??ma arkada?lar?m?zla birlikte Direksiyon Akademisi'nden ald???m?z e?itimler sayesinde, daha g?venli ara? kullanarak, hem di?er s?r?c?lere hemde yayalara kar?? daha sayg?l? ve dikkatli olmay? ??rendik.

?a?lan Do?an
RAN Lojistik

T?bbi m?messillerimize yakla??k 3 y?ld?r verdi?iniz do?ru ve g?venilir s?r?? e?itiminin kurumumuza katt??? de?erlerin fark?na var?p, bilin?li bilgilendirme sayesinde yak?t tasarrufunun firmaya ve do?aya olan getirisi hakk?nda da bilgi sahibi olduk.
?zellikle i?e al?mlarda ger?ekle?tirdi?iniz teorik ve psikolojik testlerden olduk?a faydaland???m?z? s?yleyebiliriz.
Katk?lar?n?zdan dolay? te?ekk?rler.

Arzu Sevim
Nobel ?la? ?nsan Kaynaklar? Sorumlusu

De?erli Direksiyon Akademisi E?itmenleri,

E?itimler s?ras?nda vermi? oldu?unuz farkl? tekniklerinizden ben ve arkada?lar?m olduk?a faydaland?k. Bilin?li e?itmenleriniz sayesinde ?stanbul trafi?inde otomobil kullanmak hi? bu kadar kolay olmam??t?.
Sayg?lar?m?zla

Banu Yigit
Procter & Gamble Turkey

Neden Direksiyon Akademisi'ni t?m firmalara ?neriyorum?
1- Her ?eyden ?nce di?er s?r?c? kurslar?nda (kimse yanl?? anlamas?n l?tfen) ??retmen emeklilerinden e?itim al?rs?n?z, Direksiyon Akademisi'nde g?venli s?r?? uzmanlar?ndan ders al?rs?n?z.

2- Direksiyon Akademisi'nin otomobillerin yolcu taraf?nda di?er kurslar?n ara?lar?nda oldu?u gibi ekstra gaz, debriyaj, fren pedallar? bulamazs?n?z, otomobili s?r?yorsan?z bilin ki siz s?r?yorsunuzdur, ?akt?rmadan frene basan, gaza basan kimse yoktur.

3-Di?er kurslara giderseniz ayn? ara? ile kursu bitirirsiniz, Direksiyon Akademisi'nde farkl? debriyaj/fren hassasiyeti olan ara?lar? kullan?rs?n?z.

4-Di?er kurslarda arac? stop ettirmek bir problemdir. Direksiyon Akademisi'nde ise arac? stop ettirmenin hi? problem olmad???n?, esas problemin yan veya dikiz aynalar?n? kontrol etmeden ara? kullanmak oldu?unu ??renirsiniz.

5- Direksiyon Akademisi'nde ezbere dersler de?il, s?r?c?n?n ihtiyac?na g?re dersler al?rs?n?z. ?rne?in benim problemim kalk??sa onun ?zerine gidiliyor. Arkada??m?n ki park etmeyse o sorun ??z?l?yor.

5- S?r?c? kurslar?nda ders alm?? biri olarak ?unu anlad?m ki; Direksiyon Akademisi'nde zaman ge?irmek i?in yap?lan hi?bir ?ey yok. Kesinlikle verdi?iniz paran?n hakk?n? al?rs?n?z, ho? sohbette cabas? olur.

T?m bunlar yeterli de?ilse son olarak bilinmelidir ki; her zaman ger?ekleri duyars?n?z. Birka? arkada??m?z?n ya?ad??? gibi, e?er s?r???n?zde ger?ekten umut yoksa bu size e?itimciler taraf?ndan s?yleniyor ve trafi?e ??kmaman?z ?srarla tavsiye ediliyor. ?imdi soruyorum bunu hangi s?r?c? kursu veya kar ama?l? bir kurulu yapar? Bana ne? diyerek ge?ebilirler ve daha fazla ders vererek para kazanabilirlerdi ama yapmad?lar. Direksiyon Akademisi'nin trafi?e bilin?li kullan?c?lar yeti?tirmek gibi misyonu var. Bu u?urda gerekirse ??renci yani para kayb? bile ya??yorlar.

E?er sizde g?venli, d?r?st ve ?ok keyifli bir e?itim almak istiyorsan?z bizce do?ru adrestesiniz. Biz ?ans eseri de olsa bu ekiple tan??t???m?za ve ?al??t???m?za ?ok memnunuz. Umar?z sizler buraya bilerek gelirsiniz.

Abdullah ?eny?lmaz
Borusan Mannesmann