Direksiyon Akademisi

Acaba trafik kazalar?nda her y?l ya?am?n? yitiren 10.000 insan?m?z? konu?turabilseydik, bizlere ne gibi ???tler verirlerdi ?

g?venli s?r?? teknikleri
Bireyselden ?irket ?al??anlar?na
Uzman hocalar ve psikologlar?n i?birli?iyle ger?ekle?tirilen e?itimlerimiz bireysel kullan?c?lardan ?irket-grup ?al??anlar?na kadar geni? bir yelpazede sunulmaktad?r. ?htiyaca g?re e?itimden ?nce ve sonra yap?lan yaz?l? testlerle adaylar?n durumlar? belirlenir. Teorik ve pratik e?itimlerin sonunda ki?iye ?zel raporlama ile detayl? bilgilere yer verilir. Ama? ; k?sa s?rede do?ru sonuca ula?makt?r.

ileri sürücülük teknikleri e?itimi

S?r?? e?itimleri neler kazand?r?r?
S?r?c?lerin otomobilleri tan?mas?na, s?r?? destek sistemlerini ??renmelerine, e?itimli bir s?r?c?n?n di?erlerine g?re avantajlar?na kadar bir?ok fark? g?sterir. Meydana gelebilecek olas? kazalar? ?nler. S?r?c?lerin direksiyon hakimiyetlerini art?r?r, psikolojik ve teorik olarak hava-yol-trafik ?artlar?na Coach Outlet uyumunu sa?lar.   Firmalar?n avantajlar?

G?venli S?r?? Teknikleri E?itimi i?in t?klay?n?z
?leri S?r?c?l?k Teknikleri E?itimi i?in t?klay?n?z
4x4 Arazi Ara?lar? (jeep - pick-up) e?itimleri i?in t?klay?n?z

Makam ?of?rleri E?itimi i?in t?klay?n?z
Bireysel Direksiyon E?itimleri i?in t?klay?n?z
S?r?c? De?erlendirme testleri - (Teorik ve Pratik)
Direksiyon Seviye Tespit ve Teorik Bilgi Seviye Tespit S?navlar?
Ara? Kullanma Psikolojisi ?l??m Testleri
A??r Vas?ta ?of?rleri E?itimi - G?venli S?r?? Seminerleri
Trafik Kural, ??aret ve ??aretcileri Seminerleri


E?itimlerimizin detayl? i?erikleri i?in bizimle ileti?ime ge?iniz.
Direksiyon Akademisi temel e?itimlerin yan? s?ra adaylar?n ihtiya?lar?na ?zel e?itim ve s?navlar haz?rlamaktad?r.