Direksiyon Akademisi

Acaba trafik kazalar?nda her y?l ya?am?n? yitiren 10.000 civar?nda insan?m?z? konu?turabilseydik, bizlere ne gibi ???tler verirlerdi ?

g?venli s?r?? teknikleri e?itimleri
g?venli s?r?? teknikleri
G?venli S?r?? Teknikleri E?itimleri
G?venli s?r?? teknikleri e?itimleri her s?r?c?n?n almas? gereken temel e?itimlerin ba??nda gelmektedir. Ba?lang?? seviyesindeki bir s?r?c?den y?llard?r ara? kullanan firma ?al??anlar?na kadar t?m s?r?c?lerin almas? gereken g?venli s?r?? e?itimlerini, Direksiyon Akademisi T?rkiye'nin hemen her b?lgesinde verebilmektedir.

g?venli s?r?? teknikleri e?itimi
G?venli S?r?? Tekniklerinin Faydalar?
Bireysel e?itimlerin yan?s?ra ?zel sekt?r kurulu?lar?n?n da tercih etti?i e?itimler s?r?c?lerin trafikteki tutum ve davran??lar?n? etkilemektedir. Tehlike an?nda yap?lmas? gerekenler, kazaya kar??maman?n y?ntemleri, yak?t t?ketimini d???rmek gibi ?nemli konular? kapsayan defansif s?r?? e?itimleri olduk?a geni? bir i?eri?e sahiptir.